Vyhodnocení volebního programu 2010 - 2014

Před komunálními volbami v roce 2010 jsme Vám nabízeli následující volební program, jehož vyhodnocení (barevně) Vám nyní předkládáme.

 

VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE

 • Oprava silnice, chodníku a dešťové kanalizace v ulici Sportovní, a následně v dalších ulicích, které jsou ve špatném stavu. Vždy na základě transparentních výběrových řízení. SPLNĚNO
 • Vyčištění a obnova přítoku hasičské nádrže „Renerák“. Předání do provozu rybářům a hasičům. SPLNĚNO
 • Vybudování bezpečného chodníku do Ostrovačic v prostoru bývalé benzinky včetně osvětlení. SPLNĚNO
 • Vybudování parkoviště u hřbitova, bezpečného přechodu pro chodce a oprava hřbitovní zdi. SPLNĚNO
 • Vybudování chodníku mezi ulicemi Chmelník a Zahradní. SPLNĚNO
 • Zviditelnění přechodů pro chodce pomocí světelných a reflexních sloupů. Vybudování nového přechodu u „Reneráku“. SPLNĚNO
 • Dořešení majetkových problémů pod obecními inženýrskými sítěmi a komunikacemi. (Splněno jen částečně - začali jsme s výkupem pozemků pod komunikacemi, ale bude to trvat více let. Možná to nakonec vyřeší komplexní pozemková úprava.)
 • Zastavení nelegálních výstaveb za rybníkem za účelem zachování zóny klidu. SPLNĚNO
 • Podpora komplexní rekonstrukce ulic Jihlavská a Brněnská, kterou bude zajišťovat SUS JMK. (Splněno jen částečně - ještě nás čekají dlouhá jednání.) 
 • Příprava projektové dokumentace na vybudování inženýrských sítí v „Loukách“ a „Obůrkách“ (pozemky podél potoka od ulice Zahradní níže, které jsou převážně ve vlastnictví občanů Říčan). NESPLNĚNO (Příliš ambiciózní plán, jsou zde velmi rozdílné názory vlastníků, kterých je mnoho.)
 • Rozšíření vycházkové zóny okolo potoka (lavičky, odpadkové koše) a výsadba zeleně. (Splněno jen částečně – kolem potoka jsou velmi složité majetkové vztahy.)
 

OBECNÍ ÚŘAD a POPLATKY

 • Zastavení zdražování pitné vody nebo odstoupení od smlouvy s Vodárenskou akciovou společností a provozování vodovodu ve vlastní režii. SPLNĚNO (Nevyhnutelné bylo pouze zdražení o inflaci.)
 • Vytvoření pracovních příležitostí pro nezaměstnané z Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací. SPLNĚNO

 

ŠKOLSTVÍ a MLÁDEŽ

 • Ekonomicky přijatelné rozšíření, zateplení, výměna oken a rekonstrukce topení mateřské školy. SPLNĚNO (Pro rozšíření jsme využili chátrající prostory v Kulturním domě.)
 • Výměna oken základní školy. SPLNĚNO 
 • Podpora zavedení 5. ročníku základní školy v Říčanech. SPLNĚNO 
 • Podpora pro sdružení „Ráčata“. SPLNĚNO 
 • Rekonstrukce dětského hřiště na Marečkově louce, vybudování oplocení. NESPLNĚNO (Nemělo to smysl, přebudujeme celý areál.)

 

HOSPODAŘENÍ S ODPADY

 • Omezení pálení suchých rostlinných materiálů - poskytneme občanům centrální sběr kompostu ve spolupráci s firmou GenAgro Říčany. SPLNĚNO (Nejdříve jsme začali svážet bioodpad vlastními silami, pak tento způsob nahradily bio-popelnice. Navíc svážíme větve.)
 • Zrušení nákladného projektu sběrného dvora v prostou „Hájku“ (za firmou Fontana). Navrhujeme ekonomickou výstavbu v lépe dostupné poloze, např. v okolí hřbitova a se souhlasem většiny dotčených občanů. SPLNĚNO (Díky výkupu klíčového pozemku máme dvůr v centru obce.)

 

INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI

 • Zveřejňování zápisů a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce na úřední desce a oficiálních webových stránkách obce www.ricanyubrna.czSPLNĚNO
 • Rozšíříme stávající nástěnky, abychom poskytli informační prostor pro všechna zájmová sdružení v naší obci. SPLNĚNO
 • Pokusíme se o částečnou digitalizaci kabelové televize za účelem zlepšení kvality signálu při současném zachování analogových kanálů. SPLNĚNO
 • Zprovozníme nový televizní kanál jen pro spouštění videa z nejrůznějších akcí a z mikroregionu Kahan. SPLNĚNO
 • Spuštění efektivních anket při důležitých rozhodováních. SPLNĚNO (Proběhla zejména tištěná anketa na téma koupaliště, jinak máme ankety na webu obce.) 
 • Zveřejňování kalendáře akcí na webu www.ricanyubrna.info a pomoc při propagaci v rámci mikroregionů KAHAN a VEVEŘÍ. SPLNĚNO

 

ČEMU CHCEME ZABRÁNIT?

 • Nepodpoříme zvyšování daně z nemovitosti pomocí zákonných koeficientů. SPLNĚNO
 • Nebudeme hlasovat pro zvyšování ceny vodného a stočného. SPLNĚNO (Odpojení Ostrovačic od našeho vodovodu nám mohlo razantně zvýšit cenu vody. To jsme ale zbrzdili snížením nájemního, které nám platí Vodárenská akciová společnost. Tím jsme udrželi cenu za vodu v rozumné výši.)
 • Nedopustíme rozprodávání obecního majetku. SPLNĚNO 
 • Nebudeme podporovat budování solárních elektráren na úrodné půdě či veřejné zeleni. SPLNĚNO 
 • Zastavíme další investice do společnosti KTS ekologie. SPLNĚNO 

 

SPORT

 • Vybudování víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem na Marečkově louce i s možností zimního zaledování. NESPLNĚNO (Nakonec jsme přistoupili k rekonstrukci celého areálu.)
 • Stanovení nových pravidel dotování sportovních a zájmových sdružení (SK Říčany, Biatlonklub Říčany, mažoretky Pusinky, aerobik, mladí hasiči, Ráčata atd.) s prioritou spravedlivějšího přerozdělení financí (nikoliv snížení dotací). S tím souvisí i nová pravidla při jmenování členů výboru mládeže, kultury a sportu. SPLNĚNO 
 • Částečná rekonstrukce Kulturního domu, aby byl využitelný jako sportoviště pro základní školu v Říčanech, ale i pro jiné sportovní kluby. SPLNĚNO 
 • Vybudování sociálního zázemí pro přilehlé sportoviště a nové posilovny na Marečkově louce (v případě havarijního stavu stávající budovy). SPLNĚNO 
 • Pořádání cyklistického závodu Říčanská tour (září). SPLNĚNO 
 • Pořádání turnaje v malé kopané (červenec). SPLNĚNO 
 • Pořádání závodu v běhu na lyžích (únor). NESPLNĚNO (Za celé čtyři roky nenapadlo dostatečné množství sněhu.)
 • Nastartování jednání o zatraktivnění rybníka ke koupání v závislosti na vybudování čistírny odpadních vod v Domašově. SPLNĚNO 

 

KULTURA

 • Všeobecná podpora kultury a zájmových či společenských sdružení v naší obci. SPLNĚNO 
 • Spustíme webovou on-line rezervaci sálu Kulturního domu. SPLNĚNO 
 • Finanční podpora Krojovaných hodů (říjen). SPLNĚNO 
 • Pomoc a finanční podpora při pořádání Ženáčských či Babských hodů (květen). SPLNĚNO 
 • Podpora naší farnosti a oprav církevního majetku. SPLNĚNO 
 • Pořádání Obecního plesu (leden). SPLNĚNO 
 • Pořádání rockové zábavy RELAX Rock (březen). SPLNĚNO 
 • Rekonstrukce baru v sále Kulturního domu. NESPLNĚNO (Abychom mohli zrealizovat, musí tomuto kroku ještě předcházet jiné investice.)
 • Zajistíme nové projekční a zvukové zařízení do sálu Kulturního domu, abychom zvýšili jeho využitelnost. SPLNĚNO